Stadgar

Stadgar för Svensk Kapslad Elteknik ekonomisk förening

Föreningens firma

 • 1 Föreningens firma är Svensk Kapslad Elteknik ekonomisk förening.

 

Styrelsens säte

 • 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Kävlinge.

 

Föreningens ändamål och verksamhet

 • 3 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Genom möten och sammankomster skall föreningen samordna medlemmarnas intressen inom branschens verksamhetsområden, elteknik, elförsörjning och ställverksproduktion. Föreningen skall på bästa sätt tillvarata medlemmarnas branschintressen genom att tillse att medlemmarna fortlöpande deltar i utbildningar och har kunskap inom normgivning för att aktivt påverka utvecklingen i branschen där också kvalité i såväl arbete som material ska vara ledord. Dessutom ska medlemmarna delta i verksamheten genom att aktivt verka för att föreningen, genom samverkan med de i branschen normgivande myndigheterna, uppnår en högre kvalitet, säkerhet och lönsamhet.

 

Medlemskap

 • 4 Till medlem antas sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Det ska finnas olika typer av medlemmar som nedan benämns primärmedlem, associationsmedlem och rådgivande medlem. Primärmedlemmarna skall bestå av företag vars huvudinriktning är tillverkning av kapslad elteknik. Associationsmedlemmarna skall bestå av företag som på annat sätt bidrar till marknaden för elteknik genom i huvudsak teknisk utveckling. Rådgivande medlem kan bestå av ingenjörsföretag, myndighet eller dylikt, vars uppgift är tillsyn eller standardutveckling inom branschen.Fråga om att anta en sökande avgörs av styrelsen eller av den styrelsen utser. Medlemskapet registreras på den juridiska personen med angivande av kontaktperson. Den som anges som kontaktperson ska ha god kännedom om marknaden och mandat från den juridiska personen att verka för föreningens intressen.

 

Medlems åliggande

 • 5 Medlem är skyldig att betala nedan stadgad medlemsinsats och avgift samt följa föreningens stadgar och beslut.

 

Medlemsinsats

 • 6 Medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp om 6 000 kronor. Insatsen skall betalas kontant vid erhållande av medlemskapet. Insatsen återbetalas ej utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar särskilt anger.

 

Avgifter

 • 7 Medlem skall betala en serviceavgift till föreningen som bestämmes av styrelsen. Avgiften fullgörs på sätt och inom tid som styrelsen bestämmer. Betalning av avgifter är en grundförutsättning för fortsatt medlemskap.

 

Uteslutning

 • 8 Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne inte följer föreningens stadgar och beslut eller skadar föreningen. Frågan om uteslutning beslutas av styrelsen.

 

Utträde

 • 9 Anmälan om utträde ur föreningen skall göras skriftligen och handlingen skall vara försedd med medlemmens bevittnade namnunderskrift. Medlemskapet upphör med automatik vid utgången av det räkenskapsår medlem inte ännu har erlagt medlemsavgift för det aktuella året.

 

Styrelsen

 • 10 Styrelsen består av minst åtta och högst tolv styrelseledamöter samt högst två suppleanter, som väljs av föreningen på ordinarie föreningsstämma. Styrelseledamöters mandattid uppgår till 2 år dock skall vid första ordinarie föreningsstämma hälften av ledamöterna i styrelsen väljas för en tid av 1 år. Därmed uppnås en situation vilket innebär att hälften av styrelsen ledamöter är föremål för omval vid varje föreningsstämma. Styrelsens medlemmar ska väljas från primärgruppen och associationsgruppen, där kvalificerad majoritet ska komma från primärgruppen.

 

 • 11 Föreningen tecknas av styrelsen. Styrelsen äger rätt att bemyndiga två personer i förening att företräda föreningen och teckna dess firma.

 

Revisor

 • 12 Föreningen skall ha en revisor samt en suppleant som väljs av föreningen på ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

 

Valberedning

 • 13 Det ska finnas en valberedning i föreningen. Denna ska bestå av minst tre personer, varav en utgörs av föreningens anställda. Valberedningens uppgift består i att ta fram förslag till stämman om styrelseledamöter, suppleanter och revisorer. Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelse till stämman.

 

Föreningsstämma

 • 14 Ordinarie föreningsstämma hålls varje år senast 30 juni. Enligt lag kan kallelse ske till  extra föreningsstämma av styrelsen, revisorn eller en tiondel av medlemmarna.

 

 • 15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till föreningens medlemmar skall ske genom mail.. Kallelse till stämma skall tydligt ange de ärenden, som skall förekomma på stämman.Kallelse till ordinarie respektive extra föreningsstämma utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma.

 

 • 16 På ordinarie föreningsstämma skall förekomma följande ärenden:
 1. a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
 2. b) Val av ordförande vid stämman.
 3. c) Anmälan av ordförandens val av protokollförare vid stämman.
 4. d) Val av justeringsmän.
 5. e) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
 6. f) Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 7. g) Föredragning av revisorernas berättelse.
 8. h) Fastställande av resultat-och balansräkningen.
 9. i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör, när sådan finns.
 10. j) Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 11. k) Fråga om arvoden.
 12. l) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 13. m) Val av revisorer och suppleanter.
 14. n) Val av valberedning
 15. o) Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen.

 

Räkenskapsår

 • 17 Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

 

Vinstfördelning

 • 18 Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall fonderas. Beslut om fondering fattas av föreningsstämman.

 

Likvidation och upplösning

 • 19 Vid föreningens upplösning skall behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till vars och ens medlemsinsats, under förutsättning att kravet på medlemskap uppfyllts.

  Utöver dessa stadgar gäller för föreningens verksamhet vad som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar och andra tillämpliga lagar. Ändring av föreningens stadgar kan ske i de fall ett sådant förslag bifalles av 2/3 av röstberättigade medlemmar på två på varandra följande föreningsstämmor.

  Dessa stadgar antogs på stämma 2015-12-08 samt 2016-04-13 med Svensk Kapslad Elteknik ekonomisk förening.